China

China Nutrition and Health Food Association (CNHFA)

Room 602, Xi Ba He Dong Li No. 18, Zhong Jian Building, Chaoyang District,

Zhong Jian Building

Chaoyang District

Beijing

100028

China